Vedtægter for Esri Brugerklub Danmark

§ 1 NAVN

Stk. 1

Foreningens navn er Esri Brugerklub Danmark, og hjemstedet er:

c/o Geoinfo A/S

Stationsparken 37, 4.

2600 Glostrup

Att.: Dorthe Esmark

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at:

Stk. 1.

Være kontaktorgan og -sted for danske brugere af Esri's produkter.

Stk. 2.

Formidle information om Esri-produkter samt være forum for diskussion og erfaringsudveksling om deres anvendelse.

Stk. 3.

Fungere som fælles talerør overfor Esri.

Stk. 4.

Fungere som fælles talerør overfor Geoinfo.

§ 3 MEDLEMSFORHOLD

Stk. 1.

Medlemskab af foreningen kan opnås af personer, firmaer eller organisationer, der er brugere af et eller flere af Esri's produkter. Hvis et firma eller en organisation står som bruger, vil der anføres en eller flere kontaktpersoner.

Stk. 2.

Firmaer og organisationer opkræves et fast årligt kontingent for medlemskab. Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling. Det er gratis at være personligt medlem af foreningen.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan opkræve gebyr for deltagelse i foreningens aktiviteter til dækning af foreningens omkostninger. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Stk. 4.

Et medlemskab løber fra 1. januar til 31. december. Kontingent indbetalt af firmaer og organisationer i perioden 1. september til 31. december er forudindbetalt for det kommende år, hvis man ikke er i restance. Personlige medlemmer oppebærer fortløbende medlemskab indtil personlig udmeldelse.

§ 4 LEDELSE OG KOMPETENCE

Stk. 1.

Øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen, den daglige ledelse forestås af en bestyrelse.Indkaldelse til generalforsamlingen varsles skriftligt af bestyrelsen èn gang om året med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 2.

Dagsorden for generalforsamlingen skal have minimum følgende punkter på dagsorden: Valg af dirigent. Valg af referent. Årsberetning. Regnskab for det forløbne år. Indkomne forslag. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Forslag til aktiviteter i det kommende år med evt. budgetforudsætninger. Eventuelt.

Stk. 3.

Vedtægter i dagsordenen kan ændres på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Øvrige forslag der kommer til afstemning, afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen afholdes hvert forår. Bestyrelsen og generalforsamlingen kan vedtage at indkalde til ekstraordinært møde med 14 dages varsel.

Stk. 4.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal sørge for at videresende forslagene, så de er medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 5 BESTYRELSEN

Stk. 1.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 4 er generalforsamlingsudvalgte og den 5. er udpeget af Esri's repræsentant i Danmark, Geoinfo, som kontaktperson til Geoinfo og Esri.

Stk. 2.

De bestyrelsesvalgte medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, i det 2 medlemmer efter tur afgår eller stiller op til genvalg. Derudover vælges suppleanter, så det sikres at der altid er to suppleanter efter en generalforsamling.

Stk. 3.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem og sekretær.

Stk. 4.

Hvis et af bestyrelsens medlemmer fratræder i valgperioden, indtræder en af de 2 valgte suppleanter for resten af den fratrådtes valgperiode

Stk. 5.

Foreningen tegnes af en formand og et bestyrelsesmedlem i forening

Stk. 6.

Revisor og revisorsuppleant vælges for en periode på 2 år.

Søg på siden